เนื้อหา

Happy Birthday ประจำเดือนธันวาคม


4 สุคนธ์รัตน์ เสียมภพพิริยะ ตุ๊กตา Human Resource 
5 อดุลย์ ฉายานพรัตน์ อิค IT
6 สุชิต ทองมา ชิต Modern Trade
7 น้ำตาล   เอกพจน์ ตาล Production 
10 ธนภัทร เจริญสิทธิไพศาล ย้ง Siam medicare
15 ทวินันท์ ตรัยพิทักษ์กุล ผึ้ง Siam medicare
15 โชติอนันต์ อดิเรกลาภวงศ์ โชติอนันต์ Siam medicare
17 เพยาว์   พรมจารี โรส Production 
18 นิดา กรโกษา มิ้น Marketing
20 อุมาพร ไกรบุญ ปอ Marketing
20 พจนา ภาคสุข เอก Marketing
23 สุธิดา สเถียรมาศ ส้ม Modern Trade
26 มโนรัตน์   สุวรรณดวง กุ้ง Inventory 
26 มณีรัตน์  เกตุแก้ว  ปู Inventory 
29 วิเทศ จิวระโมไนย์กุล บอล R&D 
29 วิมลวรรณ  พันธ์โพธิ์  ปุ๊ก Inventory 
30 ศรัญญา ไชยวงศ์แก้ว ตุ้ม Human Resource