เนื้อหา

Happy Birthday ประจำเดือนพฤศจิกายน

Let this day be full of joy and celebration. Age hasn't spoiled you a bit!

 

พ.ย. 3 ภัคภิญญา    ทุมวงษ์ แป๋ว  Logistic 
4 เอมอร ขันคำ อร Siam   medicare
4 ชฎาวรรณ บุญงาม วรรณ Accounting
4 พิพัฒน์ อัศวจิรพงศ์ ล้ง Drugstore Team
4 ภิญญ์ จักกะพาก วิค Marketing
6 สุชิต ทองมา ชิต Modern   Trade
6 ดาราพร  เขตอดูล  เฟริน์  Inventory 
8 วันเพ็ญ   สีเสมอ เพ็ญ  Production 
8 สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ หน่อย Marketing
9 เสาวณีย์ หนูเอียด ผึ้ง  Accounting 
9 ทัศพร   ไวยฤทธิ์ อุ่น  Production 
12 ลัดดาจิตร บุญชิต นิก Drugstore   Team
13 ณัฏฐา แสนสวัสดิ์ กุ้ง RRP
20 อัคณา   เครือเหม แป๋ว  Production 
22 ณัฐฐาวีรนุช นิธิโรจน์อรกุล จินนี่ Siam   medicare
22 อรรถกร   รุ่งเรืองพฤกษ์  เจียง  Production 
23 บัญชา แจ่มศรี โจ  Human Resource 
24 นพมาศ งามแท้ เอม  Finance