เนื้อหา

Happy Birthday ประจำเดือนตุลาคม

Yöür Birthdäy will älwäy$ bè rémémbèréd iñ å $pèçiäl wåy…………bècäùsé yòu’vé brøùght $ø müch hæppiñèss iñtò thé livés öf thøsè whò åré clösè tò yöü. HÄPPY BIRTHDÄY TÖ YÖÜ…..

 

ต.ค. 2 คุณเกต จิราพร  Accounting & Finance 
3 คุณกวาง ณิชนันท์ Export 
4 คุณตู่ สุวันดี   Supplr Chain 
6 คุณปุ้ย สาริศา UPC7
6 คุณต่าย นวพรรษ TT
6 คุณกิ่ง ศิโรรัตน์   Supplr Chain 
6 คุณตุลย์ สุวรรณี Product Manager
8 คุณปอ ไกรสร   Supplr Chain 
9 คุณเจี๊ยบ พิมพร Sale SMC
11 คุณปอง อรณิชชา Accounting & Finance 
14 คุณวี วีราภรณ์ MKT
15 คุณอร กัลยกร SaleCo MT
16 คุณนินทร์ ชนินทร์    Supplr Chain 
17 คุณกุ๊ก พรศักดิ์ UPC8
17 คุณเอก ธนะภูมิ Sale SMC
20 คุณแตง ณพรรณ  Supplr Chain 
23 คุณดาว กมลรัตน์ Accounting & Finance 
23 คุณป้า สมบูรณ์  Supplr Chain 
25 คุณณัติตี้ สุพรรษา MT
26 คุณโต้ง ชวลิต UPC11
28 คุณจุ๋ม ราตรี Accounting & Finance